S4c Clic Fferm Ffactor Book

S4c clic fferm ffactor book

Bethan's Team

Cofnodir y trafodion yn yr iaith y llefarwyd hwy ynddi yn y pwyllgor. The proceedings are reported in the language in which they were spoken in the committee. In addition, a transcription of the simultaneous interpretation is included. Where contributors have supplied corrections to their evidence, these are noted in the transcript.

Croeso i'r Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu ac eitem 1, cyflwyniadau, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau.

S4c clic fferm ffactor book

A oes gan unrhyw Aelod rhywbeth i'w ddatgan yma heddiw? Thank you, and welcome to the Culture, Welsh Language and Communications Committee and item 1, introductions, apologies, substitutions and declarations of interest.

Uploaded by

Does anyone have a declaration of interest here today? Jest er mwyn bod yn dryloyw, rydw i'n datgan diddordeb oherwydd mae gen i gysylltiad personol efo rhywun yn gweithio yn y diwydiant darlledu. Just for the sake of transparency, I do have a personal connection with someone working in the broadcasting industry.

Diolch yn fawr iawn. Ymddiheuriadau—cafwyd ymddiheuriadau gan Lee Waters a Mick Antoniw, ond nid oes dim dirprwyon ar eu cyfer nhw yma heddiw. Okay, thanks.

S4c clic fferm ffactor book

We received apologies from Mick Antoniw and Lee Waters, but there are no substitutes today. Rydym ni'n symud ymlaen, felly, at eitem 2, sef, 'S4C: adroddiad blynyddol a chyfrifon'. Diolch yn fawr iawn i chi am ddod yma heddiw.

Felly, byddwn i'n gobeithio y byddech chi'n gallu ymateb i'r cwestiynau yn y ffordd honno.

Karoline herfurth das parfum book

I gychwyn, yn amlwg, hoffwn i'ch croesawu chi a gofyn i chi: yn fras, gydag apwyntiad y prif weithredwr newydd, a oes gyda chi weledigaeth newydd yn hynny o beth? Hefyd, efallai y gallech chi esbonio yn fras i ni'r hyn y byddech chi eisiau ei weld yn dod mas o'r adolygiad annibynnol sydd yn cael ei wneud gan Lywodraeth San Steffan. We move on, then, to item 2, which is 'S4C: scrutiny of annual report and accounts'.

Thank you very much for attending. I'm sure that some of you will know how things work here.

Khenchen thrangu rinpoche pdf converter

Usually we have different themes and different Members will ask different questions on the basis of that. Hopefully, you can respond to questions in that manner. To start with, clearly, I'd like to welcome you and ask you: in general, with the appointment of the new chief executive, do you have a new vision in that regard? Also, perhaps you could explain in general to us what you would like to see coming out of the independent review that's been conducted by the Westminster Government.

Wel, yn amlwg, mai'r adolygiad ydy un o'r pethau mawr sydd yn ein meddyliau ni ar hyn o bryd. Rydym ni, fel rydych chi'n gwybod, wedi cyflwyno ein gweledigaeth ni ar gyfer y dyfodol yn y ddogfen 'Gwthio'r Ffiniau'.

Much more than documents.

Mae'r prif weithredwr newydd yn ei swydd ers dau fis, ac yn y broses—mi gaiff Owen siarad ei hun, ond mae yn y broses o ddatblygu strategaeth adolygedig i'w chyflwyno i'r awdurdod maes o law. Owen, nid ydw i'n gwybod a oes gyda ti rywbeth benodol i ddweud ar hynny ar hyn o bryd neu beidio.

Well, clearly, the review is one of the things that's at the forefront of our minds at the moment. As you know, we have introduced our vision for the future in the document 'Pushing the Boundaries', and we've had two opportunities to hold discussions with the chair of the independent review as to where they are at the moment.

We're now expecting the review to be published and are waiting to see what the UK Government's response will be to that review. The new chief executive has been in post for two months, and Owen can speak for himself, of course, but he is in the process of developing a reviewed strategy to be presented to the authority in due course. Owen, I don't know if you have specific to say on that at this point or not. Rydw i'n hapus.

S4c clic fferm ffactor book

Rwy'n credu bod lot o stwff ar waith. Yn 'Gwthio'r Ffiniau', roeddem ni'n siarad amboutu creu rhywbeth digidol.

SMagSE15Nov2015

Rydym ni wedi, ond y cam nesaf yw, nawr, beth licien ni ei wneud i'r dyfodol. Mae sawl her gan S4C fel sianel, os cymerwn ni bopeth arall mas o'r peth, ond i fi, mae'r dyfodol yn mynd i ganolbwyntio ar sut ydym ni'n denu gwylwyr gwahanol i'r sianel. Felly, mae lot o stwff rydym ni wedi bod yn ei wneud efo Hansh wedi gweithio, sy'n dda, ond hefyd mae'r ffyrdd rydym ni wedi bod yn gwneud pethau fel drama wedi—. Roedd yr iaith a ddefnyddiwyd, y ffaith y gwnaethom ni ei wneud e ym Mhort Talbot ond hefyd y ffordd mae pobl wedi ymafael yn y rhaglen—.

Ar y noswaith gyntaf—rydw i'n dysgu gyda'r stwff yma'n awr— overnights oedd y peth yr oedd pawb yn becso amboutu: faint o bobl oedd wedi gwylio'r rhaglen y noswaith gyntaf.

Felly, mae pethau'n esblygu o 'Gwthio'r Ffiniau', ac un o'r pethau rydw i'n edrych arnyn nhw yw, yn gyntaf, sut allwn ni greu sianel ddigidiol o fewn y 18 mis nesaf, beth mae hynny'n ei feddwl, beth mae e'n edrych fel.

Mae gyda ni reference— rhywbeth fel BBC Three. Felly, mae'r holl beth yn newid, ac mae'n rhaid i S4C newid efo hyn hefyd.

S4c clic fferm ffactor book

Mae'n rhaid i ni ddeall beth ddylai app wneud drosom ni yn y dyfodol. Fel esiampl, efo Facebook, rydw i'n ffeindio mas beth sydd ar S4C drwy push notifications , rwy'n troi at hynny.

Mae'n rhaid i'r app ddal lan efo pethau fel Facebook. I'm happy to do so.

Angen Javascript

I think a lot of stuff is already in place. There, we were talking about creating something digital. We have, and the next step is, now, what we would like to do in the future. So, a lot of the stuff that we've been doing with Hansh has worked, which is good, but also the ways we've been doing things such as drama have—. We're learning day by day about how the audience is visiting our content. It was a bit of a pilot for us, really, a bit of a trial in many ways: the language that was used, the fact that we produced it in Port Talbot, but also the way that people have responded to the programme.

On the first evening—I'm learning all this stuff now—the overnights were the thing that people were worried about—how many people had viewed it the first night.

S4c clic fferm ffactor book

The first night, actually, wasn't great, but what we saw was that, over the subsequent weeks, so many people viewed it through iPlayer or the S4C player—. We've learnt a lot more about the way people are starting to deal with our content. That's the reason that the channel, for the first time ever, offered a box set of dramas, so that people could binge watch—I think that's the term that people use.

About the Assembly

So, things are evolving from 'Pushing the Boundaries', and one of the things that I'm looking at is, first of all, how we can create a digital channel within the next 18 months, what that means, what does it look like. We have a reference—something like BBC Three.

That's one of the first things, but second is how do people use our content, how do we find out what is on S4C. So, the whole thing changes, and S4C has to change with this as well. We need to produce more clips.

S4c clic fferm ffactor book

We need to understand what an app could do for us in the future. For example, with Facebook, I'm finding out what's on S4C from push notifications. An app has to catch up with things like Facebook. We have to understand what is the power of YouTube, for example, to maintain a digital channel in the future. So, for me, there are a lot of things about moving to these new areas and bringing everything together, as well as ensuring that we produce the best possible content.

Felly, jest yn fyr, rydych chi'n bwriadu dilyn ymlaen o'r weledigaeth oedd wedi cael ei selio yn flaenorol. Yn amlwg, rydych chi wedi dod o gefndir gwahanol iawn i Ian Jones.

So, just briefly, do you intend to follow up on the vision that you had in the past? Clearly, you come from a very different background to Ian Jones.

Gareth's Team

Do you bring something new and unique to the role, or do you want to continue with what was put in train by Ian Jones and has been presented to us as a committee in the past? Mae lot o stwff byddaf i'n parhau ag ef. Nid oes dim amheuaeth am hynny.

Ond mae cwpwl o bethau sy'n wahanol nawr, rwy'n credu. Fy hanes i—oeddwn, roeddwn i'n was sifil am saith mlynedd, ond, wrth gwrs, roeddwn i'n gweithio yn BT am 10 mlynedd efo technoleg ddigidol.

Engineering mechanics statics and dynamics 12th edition solution manual

Fi, efo pobl o gwmpas y BBC, wnaeth ddarlledu high definition dros fand llydan gyntaf ym Mhrydain, yng Nghaerdydd, fel mae'n digwydd. Felly, rydw i wedi deall y dechnoleg o'i gwmpas e, rydw i'n gallu gweld sut mae'r pethau yma'n clymu efo'i gilydd. Beth sy'n unigryw hefyd, wrth gwrs, yw'r ffaith mod i wedi gweithio i'r Llywodraeth—allwn ni ddim anghofio amboutu hynny.

Rydw i yn deall dibenion y Llywodraeth a'r Cynulliad o gwmpas yr iaith Gymraeg.

F-FACTOR JUST GOT EVEN MORE DELICIOUS

Felly, un o'r pethau bydd mwy o bwyslais arnyn nhw, rwy'n meddwl, yw o gwmpas partneru efo mudiadau eraill o gwmpas sut ydym ni'n mynd i gael mwy o bobl i siarad Cymraeg.

A lot of the stuff, I will continue with. There's no doubt about that. But there are a couple of things that are different now, I think. My history—yes, I was a civil servant for seven years, but I was working with BT for 10 years on digital technology. I, with people from the BBC, broadcast high definition over broadband for the first time in Britain, in Cardiff, as it happens. That was 15 years ago. So, I have understood the technology around that, and I can see how these things tie together.

What's also unique, of course, is the fact that I have worked within Government—we can't put that to one side. I do understand the requirements of the Government and the Assembly in terms of the Welsh language. Therefore, I think there will be more emphasis in terms of partnerships with other organisations on how we encourage more people to use the Welsh language.

And the final question from me is, to go back to the review, clearly, you've said in your annual report that the review would look at the financial needs of S4C in the future, but what the review itself, or the terms of the review itself, says is that they're going to look at the current funding.

My understanding of this, from a meeting with Euryn Ogwen himself, was that looking at more funding wasn't part of the review's remit. Ein dealltwriaeth ni—.

Felly, yr hyn yr ydym ni wedi bod yn ei bwysleisio ydy'r angen i'r adolygydd ddweud rhywbeth am ba brosesau dylid eu dilyn er mwyn adnabod anghenion ariannol S4C, a pha ganllawiau y byddai'n briodol i'w cymryd i ystyriaeth wrth i'r Ysgrifennydd Gwladol wneud y penderfyniad yna. Rydym ni wedi gwneud y pwynt yna sawl gwaith yn y cyfarfodydd efo'r adolygydd.

Cordydd - Gorwedd Gyda'i Nerth (Caryl Parry Jones) conducted by Sioned James